ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Go Active Egészségklub Magyarország Kft.Székhely: 1075 Budapest, Holló utca 12-14.
Cégjegyzékszám: 01-09-729572Adószám: 13326902-2-42
Ügyvezető: Rohonczy JuditKözponti telefonszám:+36(1) 878-1302

 

A Go Active Egészségklub Magyarország Kft., (továbbiakban Szolgáltató) elkötelezett amellett, hogy a vele kapcsolatba lépő érintettek (továbbiakban Felhasználó vagy Ügyfél ) adatait védje és megfelelően tájékoztassa őket személyes adataik kezeléséről.

 

Jelen Szabályzat a Felhasználók és Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására vonatkozó szabályokat tartalmazza. Feladatainak ellátásához szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adattovábbítással, adatközlésekkel, adatfeldolgozással kapcsolatos adatvédelmi követelményekre.

 

 

1) Az adatkezelés jogalapja

 

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016 április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 96/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet.)

A Szolgáltató az általa kezelt adatot csak az Ügyfél önkéntes hozzájárulásával vagy jogszabály(ok)      által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kezel. A személyes adatok felvétele és kezelése csak tisztességesen és törvényes módon történhet.

A Rendelet 30.cikkben foglaltak szerinti kötelezettség alapján megalkotott jelen Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Szolgáltató által folytatott, továbbá a Szolgáltató megbízása alapján az adatfeldolgozó(k) által kezelt valamennyi, személyes adatot érintő, teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett adatkezelésre.

A Szolgáltató feladatainak ellátásához más adatkezelő által rendelkezésre bocsátott személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos.

 

 

2) Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2001 évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2003 évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

3) Az adatkezelés célja és célhoz kötöttsége

 

3.1 Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató a Felhasználókat és/vagy Ügyfeleket azonosítsa, jogszabályon vagy Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, valamint statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, részükre reklámüzeneteket küldjön, továbbá           ellenőrizze a Felhasználók és/vagy Ügyfelek részére nyújtott szolgáltatás színvonalát.

3.2 Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról, és arról, hogy az adatot kik fogják kezelni. Csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat.

3.3 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani, és erről a Honlap felületén a Felhasználót tájékoztatja.

 

4) Szolgáltató által folytatott adatkezelések

 

Testedzési, masszázs és wellness szolgáltatás nyújtása

Kiskorúak adatainak kezelése

“Fagyasztással” kapcsolatos adatok kezelése

Online vásárlás (www.goactive.hu)

Hírlevél küldés, direct marketing (magyar-angol nyelven)

Kamerarendszer működtetése

Weboldalon használt Cookie-k

 

5) Fogalom meghatározások

 

adatbiztonság: az egyes személyes adatok integritásának és bizalmasságának gyakorlati, informatikai és egyéb technikai jellegű védelme – függetlenül az adat jogi minősülésétől és információtartalmától, továbbá a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége, melyek alapján az adatkezelés kockázati tényezői – és ezzel a fenyegetettség – a szervezési, műszaki megoldásokkal és intézkedésekkel a legkisebb mértékűre csökkenthető

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül (manuális vagy számítógépen történő adatkezelés) az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a nemzeti jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy nemzeti jog is meghatározhatja

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi, személyes adatokat kezel

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat amely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezeti intézkedések megtételével biztosított, hogy az azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e, kivéve azon közhatalmi szerveket, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a nemzeti joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, ha az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése során az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályokat betartják

harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes konkrét és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, módosítását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy azokhoz jogosulatlan hozzáférését eredményezi

genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered

biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról,

vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is

vállalkozáscsoport: az ellenörző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások

“felügyeleti hatóság” egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv

érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

az adatkezelő vagy adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel

az adatkezelés jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinthet a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket,vagy

panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz

személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése

az unióban megvalósuló olyan adatkezelés, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor, vagy az Unióban megvalósuló olyan adatkezelés, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinthet érintetteket

releváns és megalapozott kifogás: azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e,    illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-   e a rendelettel, a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásra jelentett kockázatok jelentőségét

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások : a 2015/1535/EU Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv 1.cikk (1) bekezdésének (b) pontja értelmében vett szolgáltatás,

nemzetközi szervezet:a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre

statisztikai adat: meghatározott természetes személlyel kapcsolatba nem hozható leíró adat;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúrális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

“nyilvántartó rendszer”: személyes adat – nyilvántartó rendszer személyes adatok bármely struktúrált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel

(a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelezésére használják.

 

6) Testedzési, masszázs és wellness szolgáltatás nyújtása

 

6.1 Kezelt adatok jogalapja

A Szolgáltató adatkezelése a Rendelet 6.§ (1) bekezdés (b) pontja szerint a szerződés teljesítése.

6.2 Adatkezelés célja

Szerződéskötést megelőző azonosítás, szerződéskötés, szerződéses jognyilatkozat megtétele.

6.3 Adattárolás módja

Nyomtatott formában, papír alapon, elektronikus rendszerben.

6.4 Kezelt adatok köre

Vállalkozás nyilvános adatai

Kapcsolattartó személy neve

Telefonszáma

Email címe

Baleset esetén értesítendő, harmadik személy neve és telefonszáma

Pénzintézet neve, bankszámlaszáma

Ügyfél neve, lakcíme, telefonszáma, email címe, bankszámlaszáma,

Diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány másolata a kedvezmények igénybevételének  igazolásához

Arcképmás készítése a szolgáltatás igénybevételekor

6.5 Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató az adatokat kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely az adat törlését kizárta. Az adat törléséről vagy zárolásáról az Érintettet illetve az Ügyfelet tájékoztatja, kivéve ha ennek elmaradása az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Szolgáltató az adatokat elektonikusan és papír alapon tartja nyilván megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzésére alkalmas helyiségben.
Az elektronikus adatok tárolása legális szoftverek használatával, megfelelő mechanikai és fizikai védelemmel ellátva, végpont védelmek kialakítása mellett, biztonsági mentések alkalmazásával történik.

Az adatkezelési idők a belső szabályzat irattári terve és a törlés archiválási szabályok illetve az egyes dokumentumokra vonatkozó törvényi megfelelés szerint került meghatározásra.

6.6 Adatkezelők és adatfeldolgozók

A Szolgáltató az Adatkezelő, külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatok kezelésére és megismerésére az alkalmazottak jogosultak.

 

7) Kiskorúak adatainak kezelése

 

 7.1 Kezelt adatok jogalapja

A Rendelet 8. cikke alapján, a gyermekek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában.

A 16. életévet be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor     és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakolró adta         meg,   illetve engedélyezte.

Az adatkezelő ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a   gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

7.2 Adatkezelés célja

A Szolgáltató által szervezett csoportos és egyéni órákon való részvétel nyilvántartása.

7.3 Adattárolás módja

Nyomtatott formában, papír alapon, elektronikus rendszerben.

7.4 Kezelt adatok köre

Felhasználó vagy Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató házirendje szerint a 18 életévüket be nem         töltött személyek kiskorúnak minősülnek, így a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat önállóannem vehetik igénybe. A kiskorúakról a Szolgáltató részére megadott adatok és információk,    minden esetben a Felhasználótól, vagy Ügyféltől származnak. Az adatok a gyermekek részére szervezett          csoportos és egyéni órákon való részvétellel összefüggésben vannak kezelve. Ilyenek lehetnek a korosztályhoz kötött órák (pl,úszás) esetében.

7.5 Adatkezelés időtartama

A Szolgáltató az adatokat kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely az adat          törlését kizárta. Az adat törléséről vagy zárolásáról, az Érintettet illetve az Ügyfelet         tájékoztatja, kivéve    ha ennek elmaradása az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Szolgáltató az adatokat elektonikusan és papír alapon tartja nyilván megfelelően kialakított és         felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzésére alkalmas helyiségben.
Az elektronikus         adatok tárolása legális szoftverek használatával, megfelelő mechanikai és fizikai védelemmel ellátva, végpont védelmek kialakítása mellett, biztonsági mentések alkalmazásával történik.

Az adatkezelési idők a belső szabályzat irattári terve és a törlés archiválási szabályok illetve az egyes dokumentumokra vonatkozó törvényi megfelelés szerint került meghatározásra.

7.6 Adatkezelők és adatfeldolgozók

A Szolgáltató az Adatkezelő, külső Adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatok kezelésére        és megismerésére az alkalmazottak jogosultak.

               

8) Fagyasztással kapcsolatos adatok kezelése

 

8.1 Kezelt adatok jogalapja

A Szolgáltató adatkezelése a Rendelet 6.§ (1) bekezdés (b) pontja szerint a szerződés teljesítése.

8.2 Adatkezelés célja

A szerződés megkötésekor az ÁSZF elfogadásával lehetőség van a szerződés un. “fagyasztására”. Az Érintett orvosilag igazolt fagyasztás esetén kérheti a klubtagsági szerződés idejének kitolását a szerződés szerint megvásárolt szolgáltatás meghatározott idejére. A szolgáltatás ingyenes, amennyiben az érintett ezt orvosi papírral igazolni tudja.

8.3 Adattárolás módja

Papír alapon, fénymásolat formájában.

8.4 Kezelt adatok köre

Az igazoláson szereplő Érintett adataira és a klubtagság egészségügyi okból történő korlátozás okára vonatkozó, orvos által közölt infromációk.

8.5 Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató az adatokat kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely az adat törlését kizárta., de maximum a fagyasztás utolsó napjáig. Ezt követően az erre vonatkozó személyes adatokat és információkat megsemmisíti.

8.6 Adatkezelők és adatfeldolgozók

A Szolgáltató az Adatkezelő, külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatok kezelésére és megismerésére az erre felhatalmazott alkalmazottak jogosultak

 

9) Online vásárlás (www.goactive.hu)

 

9.1 Kezelt adatok jogalapja

Az Érintett önkéntes és egyértelmű hozzájárulása, az ÁSZF, és az Adatvédelmi tájékoztató, checkbox kipipálásával a szerződés teljesítése érdekében.

9.2 Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja online vásárlás szerződéskötést megelőző azonosítás, szerződéskötés, szerződéses jognyilatkozat megtétele, számlázás a kapcsolattartása megadott adatok alapján.

9.3 Adattárolás módja

Elektronikus rendszerben, papír alapon nyomtatott formában.

9.4 Kezelt adatok köre

Vállalkozás nyilvános adatai

Kapcsolattartó személy neve

Telefonszáma

Email címe

Baleset esetén értesítendő, harmadik személy neve és telefonszáma

Pénzintézet neve, bankszámlaszáma

Ügyfél neve,lakcíme, telefonszáma, email címe, bankszámlaszáma,

Diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány másolata a kedvezmények igénybevételének igazolásához

Felhasználó IP címe

9.5 Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató az adatokat kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely az adat törlését kizárta. Az adat törléséről vagy zárolásáról az Érintettet illetve az Ügyfelet tájékoztatja, kivéve, ha ennek elmaradása az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Szolgáltató az adatokat elektonikusan és papír alapon tartja nyilván megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzésére alkalmas helyiségben. Az elektronikus adatok tárolása legális szoftverek használatával, megfelelő mechanikai és fizikai védelemmel ellátva, végpont védelmek kialakítása mellett, biztonsági mentések alkalmazásával történik.

Az adatkezelési idők a belső szabályzat irattári terve és a törlés archiválási szabályok illetve az egyes dokumentumokra vonatkozó törvényi megfelelés szerint került meghatározásra.

9.6 Adatkezelők és adatfeldolgozók

A Szolgáltató az Adatkezelő, külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatok kezelésére és            megismerésére az alkalmazottak jogosultak.

 

10) Munkaerőpiaci adatbank

 

10.1 Az adatkezelés célja

A Szolgáltató honlapján, instagram vagy facebook oldalán meghirdetett álláslehetőségekre való pályázatban való részvétel. Az adatok kezelésének célja, hogy a betöltendő pozíciókra új munkatársakat találjunk.

10.2 Az adatkezelés jogalapja

A jelentkező kifejezett és egyértelmű hozzájárulása, az önéletrajz és a motivációs level megküldése, elektronikus formában, az allas@goactive.hu , vagy  az info@goactive.hu  email címekre.

10.3 Adattárolás módja

Elektronikus formában

10.4 Kezelt adatok köre

Az adatkezelésben érintettek a jelentkezők, az általuk készített önéletrajz és motivációs levél, számukra fontosnak tartott információk alapján megadott adatok.

10.5 Adatkezelés időtartama

A jelentkező (érintett) hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb az elektronikus beérkezésétől számított 1 évig. Felvétel esetén a továbbiakban az MT. jogszabályi        rendelekzései az irányadóak.

 

11) Kamerarendszer működtetése

 

11.1  A kezelt adatok jogalapja

Az Ügyfél hozzájárulása, amennyiben belép a Szolgáltató területére. A Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően a bejáratnál és a Klub területén szöveges és képi formában is felhívja a figyelmet az elektronikus megfigyelésre.

 

11.2  A kezelt adatok célja

Az elektronikus megfigyelés célja, a Szolgáltató helyiségeinek egy részében a látogatók személy és vagyon védelem, valamint az emberélet és az egészség megóvása. A Szolgáltató a jelenleg alkalmazott rendszert a korábbi konkrét biztonsági, és egészségügyi esetek szempontjait figyelembe véve szükségesnek és arányosnak ítélte meg. A Szolgáltató 2 évente felülvizsgálja a működtetési politikát az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelőség és tartalom tekintetében. Az időszakos felülvizsgálatok során többek között az alábbiakat vizsgálja:

-a rendszer továbbra is betölti-e a célját

-vannak-e megfelelő alternatívák, és

-a cél továbbra is összhangban van-e a Rendelettel.

 

11.3 Adattárolás módja

A magánélet fokozott védelme céljából  a Szolgáltató a kamerákat a célnak megfelelő szögben állíttatja be, a képnek egy részét ha szükséges, elhomályosítja, felismerhetetlenné teszi.

11.4  Kezelt adatok köre

A látogató képmásának és magatartásának rögzítése.

11.5  Adatkezelés időtartama

A rögzítéstől számított legfeljebb (3) három nap, amennyiben a rögzített kép vagy esemény nem kerül felhasználásra, vagy nem történik biztonsági esemény.

11.6  Adatkezelők és Adatfeldolgozók

Az adatkezelő és Adatfeldolgozó a jelenlegi klub manager, illetve a recepció munkatársai. A kamerarendszer műszaki telepítését és karbantartását a Gelfor Data Kft. (1108 Budapest, Oltó utca. 12.) végzi. A kezelők jogainak szigorú szabályozása       és felügyelete van a hozzáféréssel kapcsolatban.

 

12) Weboldalon használt Cookiek (sütik)

 

A Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottakon kívül semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt.

A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlap statisztikai célból rögzíti a Felhasználó és az Ügyfél IP címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a Felhasználó és az Ügyfél böngészőjének és operációs rendszerének típusát. A jelen pontban foglalt adatok naplózását a Honlap automatikusan végzi el, és 1 évig tárolja.

A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten elfogadja, hogy a Felhasználó és az Ügyfél igényeinek jobb kiszolgálása érdekében, a Felhasználó és az ügyfél  számítógépén kis adatcsomagokat, ún. Süti(ke)t (cookie) helyezhet el. A sütik a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A sütiket a Felhasználó és az Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa.

Cookie (Süti) fajtái: session cookies, long term cookies, conversional cookies, tracking cookies, remarketing cookies, analytical cookies, inevitable cookies

 

 

Session cookies – rövid tartalmú sütik:

Csak a honlap használata alatt tárolja az információkat, azt követően törlődnek.

 

Long term cookies – hosszú időtartamú sütik

A Holnap elérése során jobb felhasználó élményt nyújtson a Felhasználónak és az Ügyfélnek. Tárolása a felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ.

 

Conversional cookies – konverziós sütik

Lehetővé teszik egyes értékesítési csatornák elemzését

 

Tracking cookies – követő sütik

A konverziós sütikkel együtt pontosabb csatornaelemzést tesznek lehetővé

 

Remarketing cookies – vásárlási szokásokat követő sütik

A Felhasználó és az Ügyfél a honlaphasználati szokásait követik, ezáltal személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap

 

Analytical cookies – analitikus sütik

A Felhasználó és az Ügyfél honlaphasználati szokásait követi

 

Inevitable cookies – nélkülözhetetlen süti

Alapfunkciókkal (pl.keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot.

 

A Szolgáltató különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szolgáltatások kódjait használja:

Google Adwords remarketing követő kódja

Facebook pixel kódja

Google Analytics honlap statisztika kódja

 

Regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a felhasználó a regisztrációját bármikor módosíthatja vagy törölheti a Honlap saját fiók szekciójában. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlése nem jelenti a regisztráció során megadott adatok törlését.

 

Weboldal üzemeltetője: PNGN Kft. 1034 Budapest, San Marco utca 19. I/1.

Tárhelyszolgáltató: Csánig Lajos Adrián e.v.  9700 Szombathely, Faludi Ferenc utca 16. 3/19.

 

13) Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

13.1 Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog

Az Érintettnek joga van információt kérni a személyes adataira vonatkozóan az adatkezelőtől a jogorvoslat pontban szereplő elérhetőségeken. Az Érintett kérelmére, késedelem nélkül tájékoztatja, Amennyiben a tájékoztatás kérése nem jogszerű, a kérés beérkezésétől számítva, legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja a késedelem okáról, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be felügyeleti hatóságnál, és élhet jogorvoslati jogával. Külföldi állampolgárok esetén az Érintettnek joga van a lakhelye szerinti hatósághoz is benyújtani panaszát.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költséget számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem nyomán történő intézkedést.

13.2 Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve az adatok kiegészítését. A kérés beérkezésétől számítva legkésőbb egy hónapon belül a Szolgáltató elvégzi a módosítást és erről emailben tájékoztatást küld. A helyesbítési kérelemre vonatkozó dokumentum letölthető a weboldalról, a nyomtatványok fül alól.

13.3 Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.  Az adattörlési kérelemre vonatkozó dokumentum letölthető a weboldalról, a nyomtatványok fül alól.

13.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

1)

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

  1. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett a 21. (cikk) (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatok kezelése ellen

2)

ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekből lehet kezelni

3)

az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Kapcsolódó értesítési kötelezettség: Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16.cikk, a 17.cikk (1) bekezdése, illetve a 18.cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, vagy törlésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha az lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Érintett kérésére az adatkezelő e címzettekről tájékoztatja.

 13.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XLS,XML,CSV) megkapja és azok továbbítását kérje egy másik adatkezelő részére.

 

 

Jogorvoslat

 

Valamennyi érintettnek jogában áll panaszt tenni, amennyiben úgy érzi, hogy a Szolgáltató, személyes adatainak kezelése következtében megsértette a jogait.

Esetleges adatkezlési panaszait az alábbi elérhetőségeken jelezheti

Személyesen:  Go Active Egészségklubban, a Klub Managernél

Emailben: adatvedelem@goactive.hu

Levélben: 1075 Budapest, Holló utca 12-14. Go Active Egészségklub Magyarország Kft. Rohonczy Judit ügyvezető.

Hatósági panasz:  Nemzeti Adatvédelmi és Infromációszabadság Hatóság /NAIH

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf:.5.

Email: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu

URL: https://naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Külföldi állampolgárok esetén a magyar és a lakhely szerinti tagállam által kinevezett hatóságnál is lehetőség van a panasz benyújtására.

Üzemeltető: Go Active Egészségklub Magyarország Kft.

Hatálybalépés:  2018 május 25.