ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 1. A tagsági szerződés hatálya

A Go Active Egészségklub Magyarország Kft. (székhely: 1075 Budapest, Holló utca 12-14. cégjegyzékszám: 01-09-729572, a továbbiakban ”Go Active”), valamint a tag között létrejött szerződés a klubba való belépést teszi lehetővé.

 

 1. Alsó korhatár

A Go Active Egészségklubba a 16. életévüket betöltött személyek léphetnek be (kiskorúak esetén a törvényes képviselő aláírása/belegyező nyilatkozata szükséges). A 16. életévüket be nem töltött személyek csak szülő jelenlétében tartózkodhatnak a Klubban, és a Klub szervezett programjain vehetnek részt.

 

 1. Diákkorhatár

A diákkorhatár 26 év, ami azt jelenti, hogy minden olyan személy, aki még nem töltötte be ezt az életkort, jogosult diákként kedvezményben részesülni. Ez a szabály általánosan érvényes minden diákra, feltéve, hogy nincs számukra külön megállapodás vagy kivétel az egyetemmel.

 

 1. Tagsági kártya

A Smart active kártyával rendelkező tagok a klubot nyitvatartási idő alatt bármikor látogathatják. Az Active off-peak kártyával rendelkező tagoknak délután 16:00 óráig el kell hagyniuk a klubot.

 

 1. Tagsági díj

A szerződés aláírásásval a tagsági díjak a szerződés teljes időtartamára esedékessé válnak a Go Active által kínált szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. Azok a tagok, akik a klub szolgáltatásait tagsági jogviszonyuk alatt nem veszik igénybe, tagsági díjuk csökkentésére, illetve visszatérítésre nem jogosultak. Minden tagnak a tagság elindításához 5000 forint regisztrációs díjat kell megfizetnie. Amennyiben 365 napig nincs a tagoknak érvényes bérletük, újra csatlakozáskor kötelesek a regisztrációs díj ismételt befizetésére. Éves hűségszerződés esetén az 1. és a 12. havi díjat a szerződés megkötésével egy időben kell megfizetni. Az ezt követő hónapokra vonatkozó díjat legkésőbb minden hónap forduló napig kell megfizetni.

 

 1. A tagsági díjak emelése

Éves hűségszeződés esetén az első év kivételével a Go Active jogosult a tagsági díjakat egy hónapos előzetes értesítés mellett megemelni.

 

 1. A klub személyzetésnek iránymutatásai / a klub előírásainak betartása

Minden egyes tag köteles követni a szeméylzet iránymutatásait, továbbá köteles betartani a higiéniára és a házirendre vonatkozó szabályokat. Az előírások súlyos és vagy ismételt megszegése esetén a klub jogosult a tagságot előzetes értesítés nélkül felmondani.

A Klubban személyi edzést csak olyan edzőtől lehet igénybe venni, és csak olyan edző végezhet ilyen edzést, akinek a Klubbal érvényes szerződése van és aki a szerződése alapján jogosult személyi edzést végezni. A tagok a személyi edzés végzésére jogosult edzőkről a Klub recepcióján kaphatnak tájékoztatást. Ennek megszegése esetén a Klub rendelkezhet az illető azonnali kitiltásáról és bérletének megszüntetéséről.

 

 1. Nyitvatartás és oktatás

A nyitvatartási időkről, csoportos órákról valamint a klub által kínált szolgáltatásokról a Go Active folyamatosan tájékoztatja tagjait. Különleges körülmények (például állami ünnepek, javítási, felújítási munkálat vagy takarítás) esetén ezek az időtartamok megnövelhetők, csökkenthetők, illetve módosíthatók. Az időpontváltozásokat, illetőleg korlátozásokat a Go Active a lehető legkorábbi időpontben és minden tag számára elérhető módon jelenti be. A nyitvatartási idő eseti csökkentésére, illetve az órák időpontjainak változására hivatkozással a tagok tagsági díjuk csökkentésére vagy visszatérítésre nem jogosultak.

 

 1. Go Active általi felmondás

Nyomós indok alapján és az előre megfizetett tagsági díj visszafizetése nélkül Go Active jogosult a szerződést előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani. Nyomós indok különösen de nem kizárólagosan az alábbiak: I. Amennyiben a tag a tagsági díjat nem fizeti meg, vagy éves hűségidő esetén a díjak bármelyikével késedelembe esik, illetőleg a kezdeti minimális hűségidő letelete előtt felbontja a szerződést, úgy elveszíti a kedvezményes havidíj fizetésére vonatkozó jogát és a klubba való belépés megtagadásra kerül. Késedelmnek számít, ha a tag a soron következő havidíját a fordulónapot követő 30. napig nem fizeti meg. A klub jogosult a 12. havi tagdíjat, mint óvadéki biztosítékot felhasználni, melynek értelmében a tag nem jogosult azt felhasználni vagy visszakövetelni. II. A tag megszegte a klub előírásait. III. Egyéb, a Go Active, illetve tagjainak érdekeit sértő magatartás.

 

 1. A szerződés időtartama / felmondás a tag által

A havi bérletek vásárlástól számított harminc napig érvényesek. Az éves hűséigidős szerződés meghatározott időtartamra, 12 hónapos kezdeti minimális hűségidővel jön létre. A kezdeti minimális hűségidő elteltével a tagsági szerződés a következő 12 hónapra automatikusan meghosszabbodik, kivéve a kezdeti időtartam lejáratát 1 hónappal megelőzően közölt felmondás estében. A felmondást ajánlott postai küldemény útján vagy személyesen írásban kell benyújtani.

 

 1. A klub felelőssége

A tagok kötelesek betratani a klub előírásait és a saját felelősségre igénybe vett létesítmények használatára vonatkozó uatsításokat, azzal, hogy a jacuzzi, szauna és a gőz szauna használata előtt kötelesek meggyőződni afelől, hogy egészségi állapotuk ezt lehetővé teszi. A fent említettek nem teljesülése esetén a Go Active és személyzete nem felelős a balesetből, sérülésből vagy megbetegedésből eredő károkért, kivéve amennyiben a biztonsági előírásokat a személyzet valamely tagja súlyosan megszegi. Ezeken túlmenően a Go Active é s személyzete nem felelős a személyes tárgyaknak a klub területén bekövetkezett eltulajdonításáért, elvesztéséért, illetve megrongálódásáért.

 

 1. A tagsági szerződés módosítása

A tagsági formanyomtatvány, a klub előírásai és a jelen általános szerződési feltételek minősülnek a Go Active és a tag között létrejött teljes megállapodásnak. A tagsági szerződés bármely módosítása érvényesen kizárólag a klub vezetőjének aláírásával ellátott írásbeli megállapodás vagy jóváhagyás útján lehetséges. A szerződéses dokumentumtól eltérő, hallgatólagos vagy szóbeli megállapodások esetén a tagság semmis és érvénytelen.

 

 1. A tagság szüneteltetése

Sürgős szakmai (munkahelyi) okokból, vagy betegség miatt lehetőség van a féléves és éves tagság legfeljebb egy hónap időtartamra történő szüneteltetésére, azzal, hogy a szüneteltetés kizárólag teljes hónapra vonatkozik. A szüneteltetés biztosítására az indokok bizonyítása alapján, és csupán a jövőre nézve van lehetőség, visszamenőlegesen nem. Orvosi igazolás bemutatása esetén a tagság egy hónapra visszamenőleg is szüneteltethető. A bizonyíték bemutatása kizárólag a munkahelyi távollét időtartamait tartalmazó, munkáltató által írt igazolással, betegség esetén pedig orvosi igazolással lehetséges. A tagsági jogviszony a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik. A szüneteltetés iránti kérelmet a tervezett szüneteltetést legalább öt munkanappal megelőzően, írásban kell kérelmezni. Go Active fenntartja az olyan kérelmek elitasításának a jogát, amelyek esetében a szüneteltetés előfeltételei nem állnak fenn vagy pedig nem kerültek igazolásra.

 

 1. Hozzájárulás a személyes adatok felhasználásához és képfelvétel készítéséhez

A tagság nyilvántartására tekintettel, valamint a jelen szerződés keretein belül a tag felhatalmazza a Go Active-et, hogy az itt megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően összegyűjtse, tárolja és feldolgozza. Go Active különösképpen a tagsági szerződésben szereplő adatok reklám-, illetve promóciós célok felhasználására jogosult. A tag jogosult ezen adatok reklám-, illetve promóciós célú felhasználását írásban megtiltani, illetőleg jogosult az ilyen felhasználáshoz a hozzájárulást megtagadni.

A tag tudomásul veszi, hogy a Go Active Egészségklub területén a személy- és vagyonvédelem biztosítása érdekében kamerarendszert üzemeltet úgy, hogy a kamerarendszer nem helyezhető el olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, illemhely).

A Go Active a felvételeket a rögzítést követő 30 napig tárolja abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett károkozások, szabálysértések, vagy bűncselekmények miatt indult polgári-, szabálysértési-. büntető-, vagy más hatósági, bírósági eljárásban bizonyítékként felhasználhatóak legyenek. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak. A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a Go Active, mint a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított 3 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

 

 1. Irányadó jog

A jelen szerződésre kizárólagosan a magyar jog az irányadó.

 

 1. A jogviták elbírálásának helye

A tagsági szerződésre vonatkozó minden perre a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék, vagy pedig a tagság szerinti klub régiójának bírósága rendelkezik kizárólagos illetékességgel

 1. Személyi edzés tartására jogosult személy

A Klubban személyi edzést csak olyan edzőtől lehet igénybe venni, és csak olyan edző végezhet ilyen edzést, akinek a Klubbal érvényes szerződése van és aki a szerződése alapján jogosult személyi edzést végezni.  A tagok a személyi edzés végzésére jogosult edzőkről a Klub recepcióján kaphatnak tájékoztatást. Ennek megszegése esetén a Klub rendelkezhet az illető azonnali kitiltásáról és bérletének megszüntetéséről.