Általános Szerződési Feltételek

I. A tagsági szerződés hatálya

A Go Active Egészségklub Magyarország Kft. (székhely: 1075 Budapest, Holló utca 12-14; Cégjegyzékszám:01-09-729572 a továbbiakban: „Go Active”), valamint a tag között létrejött szerződés csupán a szerződés helye szerinti klubba való belépést teszi lehetővé. Kivételes jelleggel és speciális tagsági szerződés esetén más, magyarországi, illetve külföldi klubokba való belépést is engedélyezhet.

II. Alsó korhatár

A Go Active Egészségklubba 18. évüket betöltött személyek léphetnek be (kiskorúak esetén a törvényes képviselő aláírása /beleegyező nyilatkozata szükséges). A 18. életévüket be nem töltött személyek csak szülő jelenlétében tartózkodhatnak a Klubban, és a Klub szervezett programjain vehetnek részt.

III. A szerződés és az abban biztosított jogok átruházása – tagsági kártya, törölköző kártya

Sem a tagsági szerződés, sem pedig az abból eredő jogok, előnyök, illetve kötelezettségek nem adhatók, illetve ruházhatók át harmadik fél részére kivéve a „vállalati” szerződésre vonatkozó egyedi feltételek esetében. A tagok, a tagsági, illetve a törölköző kártyájukat nem adhatják kölcsön, illetve nem tehetik hozzáférhetővé harmadik fél részsére. Elvesztés esetén a klubkártya pótlásáért 5.000,- forint, a törölköző kártya pótlásáért pedig 3.500,- forint fizetendő a Go Active Klub részére. A kártyával való bármilyen visszaélés a szerződés megalapozott indokokon alapuló felmondását eredményezheti. A tagsági szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a Go Active jogosult a tag hozzájárulása nélkül is más részére átadni.

IV. Tagsági kártyák

A ProActive Card és a Smart Active Card klubtagsággal rendelkező tagok a klubot nyitvatartási idő alatt bármikor látogathatják. A kártyákhoz vásárolt illetve járó szolgáltatások a szerződéses időszakra vehetők igénybe. A szerződés lejárta után az egyéb fel nem használt szolgáltatás is automatikusan érvényét veszti. Az Active Card és a Weekend Card klubtagsággal rendelkező tagok csak meghatározott időszakokban látogathatják a klubot, az Active Card-al nyitástól -15:00 óráig, a Weekend Card-al hétvégén biztosított a belépés. A szerződésben meghatározott időtartamon kívűl illetve az Active Card-al 15 óra utáni kilépés esetén túlhasználati díjat kell fizetni, alkalmanként 1.500.-ft-ot. Az Active Card és a Weekend Card klubtagságra vonatkozó időbeosztást a tagok egy hónapos, előzetes értesítése mellett a Go Active egyoldalúan módosíthatja. Ebben az esetben, hallgatólagos megállapodás hiányában, a tagok jogosultak teljes körű tagságra vonatkozó szerződést kötni, vagy szerződésüket ajánlott levél útján, vagy személyesen írásban benyújtva az új időbeosztás életbe lépésének napjával felmondani.

V. Az órarendben csillaggal jelölt órák külön díjszabás ellenében vehetőek igénybe a tagok számára. A Go

Active fenntartja magának a jogot, hogy az órarendben szereplő órákat módosítsa vagy megszüntesse.

VI. Vállalati tagság

A vállalati feltételek azon társaságok munkavállalói részére vannak fenntartva, amelynek legalább öt munkavállalója azonos klub tagja. Amikor a „vállalati” tagok száma az előírt 5 fős létszám alá csökken, a fennmaradó tagok egyéni tagokká válnak és a vállalati tagság által nyújtott kedvezményekre a továbbiakban nem jogosultak.
Munkavállalói minőségüket a szerződés aláírása előtt a munkaviszony fennállását igazoló, Munkáltató által kiállított dokumentum bemutatásával kell igazolni. A „vállalati” tagok kötelesek a Go Active klubot tájékoztatni, amennyiben már nem állnak a szóban forgó társaság alkalmazásában. E kötelezettség megszegése esetén a tag köteles visszamenőlegesen megfizetni az egyéni és a vállalati tagság közötti megfelelő különbözet költségét. A vállalati tagok – ennek bejelentését és 10.000.- forint egyszeri, rögzített összeg megfizetését követően – jogosultak tagsági szerződésüket egy alkalommal, és kizárólag ugyanazon társaság másik alkalmazottja részére átruházni. Ebben az esetben is a belépőkártya névre szóló, egy kártyát egy tag használhat.

VII. Tagsági díj

A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL A TAGSÁGI DÍJAK A SZERZŐDÉS TELJES IDŐTARTAMÁRA ESEDÉKESSÉ VÁLNAK, a Go Active által kínált szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. Azok a tagok, akik a klub létesítményeit illetőleg szolgáltatásait tagsági jogviszonyuk alatt nem veszik igénybe, tagsági díjuk csökkentésére, illetve visszítérítésére nem jogosultak. A tagsági díjak nem foglalják magukba a klub által kínált olyan további szolgáltatásokat, mint amilyen az ételek vagy italok elfogyasztása, a személyes edzői megbeszélések, az órarendben csillaggal jelölt órák, masszázs, kozmetikai kezelések, parkolás, stb. A csatlakozáshoz kapcsolódó adminisztrációs díjakat, valamint az első havidíjat a tagsági szerződés megkötésével egy időben kell megfizetni. Az ezt követő hónapokra vonatkozó díjakat minden hónap tizedik napjáig, előre kell fizetni, a megállapodás szerinti fizetési módón. A tagsági kártya a csatlakozást követő első fizetést követően kerül kiadásra. Automatikus fizetési módok (csoportos beszedési megbízás, illetve állandó átutalási megbízás esetében a tag köteles gondoskodni arról, hogy az automatikus fizetésre vonatkozó megállapodások a tagsági kötelezettség teljes időtartamát lefedjék, valamit, hogy a számlán a kifizetés teljesítéséhez elegendő összeg legyen. Amennyiben a tag e díjak bármelyikével 30 napot meghaladó késedelembe esik, úgy elveszíti a részletekben történő fizetésre vonatkozó jogát, és a tagsági díj teljes összege azonnal esedékessé és fizetendővé válik, azzal, hogy e kötelezettség teljesítése hiányában a klubba való belépése megtagadásra kerül. Ilyen esetekben a Go Active fenntartja magának a jogot, hogy követelésének polgári peres eljárás meginditásával szerezzen érvényt. A tagsági díj euróban történő megfizetés esetén a befizetés a napi MNB euro középárfolyam szerint kerül elszámolásra.

VIII. A tagsági díjak emelése / tagság megszüntetése

A Go Active jogosult a tagsági díjakat minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos infláció mértékével megemelni. Az első év kivételével a Go Active jogosult a tagsági díjakat egy hónapos előzetes értesítés mellett megemelni (nem tartozik ide a hivatalos infláció mértékével történő – a fentiekben körülírt – tagsági díjemelés). Ebben az esetben, a tagok jogosultak szerződésüket akár ajánlott levél útján, akár írásban, személyesen benyújtva, az új díjak hatályba lépésének napjával felmondani. Go Active fenntartja magának a jogot, hogy a bruttó tagsági díjat felemelje, amennyiben a tagság időtartama alatt az áfa százalékos mértéke megemelkedik. Az ilyen díjemelés annak közzétételével valamennyi tagra vonatkozik.

IX. A klub személyzetének iránymutatásai / a klub előírásainak betartása

Minden egyes tag köteles követni a személyzet iránymutatásait, továbbá köteles betartatni a higiéniára vonatkozó szabályokat és gondosan követni a klub belső térben kifüggesztett, és a szerződés aláírásakor ismételten elhangzott előírásait. Az előírások súlyos és/vagy ismételt megszegése esetén a Go Active klub jogosult megtagadni a tagnak a helyiségeibe történő belépését, valamint jogosult a tagságot előzetes értesítés nélkül felmondani (rendkívüli felmondás). Go Active fenntartja magának a jogot, hogy a klub szabályait módosítsa, amennyiben megítélése szerint a körülmények miatt ez szükséges. A szabályok módosítása jog szerinti követelésekre, illetőleg a szerződés felmondására nem ad lehetőséget.

X. Nyitva tartás

A nyitvatartás időkről, valamint a csoportos órákról, illetőleg a klub által kínált szolgáltatásokról a Go Active folyamatosan tájékoztatja tagjait. Különleges körülmények (pédául állami ünnepek, javítási, felújítási munkálat vagy takarítás) esetén ezek az időtartamok megnövelhetők, csökkenthetők, illetve módosíthatók. Az időpontváltoztatásokat , illetőleg korlátozásokat Go Active a lehető legkorábbi időpontban és minden tag számára elérhető módon jelenti be. A nyitvatartási idő eseti csökkentésére, illetve az órák időpontjainak változására hivatkozva a tagok tagsági díjuk csökkentésére vagy visszatérítésére nem jogosultak.

XI. A szolgáltatások és a tervek módosítása

Go Active fenntartja magának a jogot, hogy egy meghatározott szolgáltatást a Go Active Klub érdekeinek megfelelő és a tagok által ésszerűen elfogadható mértékben módosítson. E szolgáltatások, illetve a tervek változására hivatkozva a tagok tagsági díjuk csökkentésére vagy visszatérítésére nem jogosultak.

XII. Go Active általi felmondás

Nyomós indokok alapján és az előre megfizetett tagsági díjak visszafizetése nélkül Go Active jogosult a szerződést előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Nyomós indokok különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:
I. A tagnak kéthavi tagsági díjhátraléka, vagy ezzel megegyező összegű tartozása van.
II. A tag megszegte a klub előírásait.
III. A kedvező díjazással járó tagság megszerzése csalással történt.
IV. Egyéb, a Go Active-ot, annak munkatársait, illetve tagjainak érdekeit sértő magatartás. A tagsági szerződés Go Active általi felmondása esetén a tag az összes további a Go Activel szerződésben álló klubból is kizárásra kerül.

XIII. A szerződés időtartama / kezdeti minimális időtartam / Felmondás a tag által

A szerződés határozott időtartamra, HAVI VAGY 12 HÓNAPOS KEZDETI MINIMÁLIS HŰSÉGIDŐVEL jön létre. A kezdeti minimális hűvégidő elteltével a tagsági szerződés a következő 12 hónapra automatikusan meghosszabbodik, kivéve a kezdeti időtartam lejártát 1 hónappal megelőzően közölt felmondás estében. A felmondást ajánlott postai küldemény útján, a tagság helye szerinti klubnak címezve kell elküldeni, vagy személyesen írásban kell benyújtani. Az előre megfizetett termékekből eredő tartozások a szerződés megszűnésével törlésre kerülnek, és más tag által tovább nem vihetők, rá át nem ruházhatók. Hűségidőn belüli felmondás esetében a klubtagság a hűségidő felének lejárta után bontható 60.000.- forint bontási díj ellenében; amennyiben a hűségidő fele még nem telt el, abban az esetben a hűségidő feléig esedékes tagdíja(ka)t is be kell fizetni a 60.000.- forint bontási díjon felül.

XIV. Korlátozás / a felelősség kizárása

A tagok kötelesek betartani a klub előírásait és a saját kockázatukra igénybe vett létesítmények használatára vonatkozó utasításokat, azzal, hogy a jacuzzi, szauna, és a gőzkabin használata előtt kötelesek meggyőződni afelől, hogy egészségi állapotuk ezt lehetővé teszi. A fent említettek nem teljesülése esetén a GO ACTIVE ÉS SZEMÉLYZETE NEM FELELŐS a balesetből, sérülésből, vagy megbetegedésből eredő károkért, kivéve amennyiben a biztonsági előírásokat a személyzet valamely taga súlyosan megszegi. Ezeken túlmenően, a GO ACTIVE ÉS SZEMÉLYZETE NEM FELELŐS a személyes tárgyaknak a klub területén bekövetkezett eltulajdonításáért, elvesztéséért, illetve megrongálódásáért.

XV. A tagsági szerződés módosítása / jóváhagyása

A tagsági formanyomtatvány, a klub előírásai és a jelen általános szerződési feltételek minősülnek a Go Active klub és a tag között létrejött teljes megállapodásnak. A tagsági szerződés bármely módosítása érvényesen kizárólag a klub vezetőjének aláírásával ellátott írásbeli megállapodás, vagy jóváhagyás útján lehetséges. A szerződéses dokumentumoktól eltérő, hallgatólagos vagy szóbeli megállapodások esetén a tagság semmis és érvénytelen.

XVI. A tagság szüneteltetése

Sürgős szakmai ( munkahelyi) okokból, vagy betegség miatt lehetőség van a tagság legalább egy, legfeljebb hat hónap időtartamra történő szüneteltetésére, azzal, hogy a szüneteltetés kizárólag teljes hónapokra vonatkozik. A szüneteltetésre, éves tagság előre befizetése esetén van lehetőség. A szüneteltetés biztosítására az indokok bizonyítása alapján, , és csupán a jövőre nézve van lehetőség, visszamenőlegesen nem. Szakorvosi igazolás zárójelentés bemutatása esetén a tagság egy hónapra visszamenőleg is szüneteltethető. A szüneteltetés díja az éppen aktuális, érvényben lévő szüneteltetési formanyomtatványon szereplő összeg, melyet a nyomtatvány aláírásakor kell egyösszegben befizetni. A tagsági jogviszony megszüntetésének kizárására vonatkozó időtartama a szünetetltetés időtartamával meghosszabbodik. A szüneteltetés iránti kérelmet, a tervezett szüneteltetést legalább öt munkanappal megelőzően, írásban kell kérelmezni. A Go Active fenntartja az olyan kérelmek elutasításának a jogát, amelyek esetében a szüneteltetés előfeltételei nem állnak fenn vagy pedig nem kerültek igazolásra. A szüneteltetési kérelemmel átvett összeg, még nem jelenti azt, hogy a klub hozzájárul a szüneteltetéshez. Akkor válik érvényessé amikor a klub manager által aláírt kérelmet a klubtag visszakapja. Amennyiben a szüneteltetés nem lett engedélyezve, a kérelemre befizetett összeg visszajár a klubtag részére, ha a klubhasználata teljes mértékben díjjal rendezett. Tartozás esetén a befizetett összeg rákönyvelődik a klubhasználati díj tartozásra.

XVII. Hozzájárulás a személyes adatok felhasználásához és képfelvétel készítéséhez

A tagság nyilvántartására való tekintettel, valamint a jelen szerződés keretein belül a tag felhatalmazza a Go Active klubot, hogy az itt megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, 1992.évi LXIII. törvénynek megfelelően összegyűjtse, tárolja és feldolgozza. A Go Active különösképpen a tagsági szerződésben szereplő adatok felhasználására, és arra jogosult, hogy ezeket adósságbehajtó és/vagy jogi képviselő részére a tartozások behajtása céljából átadja. Ezeken túlmenően, a tag felhatalmazhatja a Go Active klubot, hogy ez utóbbi, valamint társult vállalatai a kapcsolattartási adatokat reklám-, illetve promóciós célokra, saját költségükre felhasználják. A tag jogosult ezen adatok reklám-, illetve promóciós célú felhasználását írásban megtiltani, illetőleg jogosult az ilyen felhasználáshoz a hozzájárulást megtagadni.
A tagok tudomásul veszik, hogy a klubtagok és a személyzet, személy és vagyonbiztonsága érdekében a Go Active klub kamerarendszert működtet a jogszabályokban előírtaknak megfelelően a felvételeket nyilvántartja.
A Go Active a felvételeket a rögzítést követő 30 napig tárolja abból, a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett károkozások, szabálysértések, vagy bűncselekmények miatt induló polgári-, szabálysértési-, büntető-, vagy más hatósági, bírósági eljárásban bizonyítékként felhasználhatóak legyenek. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.
A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a Go Active Kft., mint a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben, és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított 3 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. amennyiben a megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték nem kerülhet sor. A rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

XVIII. Irányadó jog

A jelen szerződésre kizárólagosan a magyar jog az irányadó.

XIX. A jogviták elbírálásának helye

A tagsági szerződésre vonatkozó minden perre a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Budapest Környéki Törvényszék, vagy pedig a tagság szerinti klub régiójának bírósága rendelkezik a kizárólagos illetékességgel.